ما آدمها خیلی وقتها نمیدانیم که یک کار کوچکمان چطور میتواند کل مسیر زندگیمان را عوض کند ، در عوض چندسال بعدش که نگاه میکنیم میبینیم چقدر راه را متفاوت رفته ایم ... همین خود من ... یادم است سال کنکور کارشناسی موقع ثبت نام فراموش کردم که تیک انتخاب دانشگاه مالک اشتر شاهین شهر اصفهان را بزنم ... که اگر میزدم حتما قبول میشدم ... بعد اصلا کاشان نمی آمدم ... اصلا مهندس کامپیوتر نمیشدم ... ازدواج و زندگی و باقی چیزها هم همینطور در ادامه ... واقعا که فراموش کردن زدن یک تیک در یک فرم چقدر زندگی را عوض میکند ... کارهای بزرگتر که جای خود را دارد ... نمیشود هم مثل شطرنج نشست برای هرکار کوچکی تا 100 مرحله بعدش را فکر کرد که به نتیجه خوب میرسد یا نه ... پس باید بگذاری برود هرجا که میخواهد برود ... 

پ ن : ولی یک چیزی را مطمئنم ... اگر هر طور دیگری زندگی کرده بودم و هرطور دیگری انتخاب ، بازهم همینجا داشتم مطلب مینوشتم ... بعضی چیزها هست که جزء ذاتی ماست ... بدون آنها تعریف نمیشویم ... نوشتن هم برای من این مصداق را دارد ... دور میشوم ولی قطع نه ...