فرقی نمیکند که ادم چه کاره باشد،باید هر از چندگاهی بنویسد،چون اگر ننویسی تباه میشوی،به نظرم اگر همه سعی میکردند بنویسند حالا هرچه میخواهد باشدسطح دانش جامعه یک رشد خیلی سریع پیدا میکرد،اهمیت این را نمیدانستم تا وقتی که جایی خواندم که اولین جمله انجیل این است که "درآغاز فقط کلمه بود" و اینطور تفسیرش کرده بود که همه چیز به زبان،به حرف زدن و به نوشتن برمیگردد،خیلی از بزرگانی را میشناسیم که جملاتی گفته اند ولی هیچکدام نمیدانیم قبل از اینکه بزرگ شوند چه گفته اند ، مثلا کداممان میداند که انیشتین در نوجوانی اش چه طور فکر میکرد،به چه فکر میکرد و چه میگفت؟حالا من هم میخواهم فکرهایم را بنویسم تا اگر روزی خیلی بزرگ شدم بگویند قبل از بزرگ شدنش اینطوری فکر میکرد ...


,,